Nová zelená úsporám 2014

Nová zelená úsporám 2014

Harmonogram

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014

Pro výzvu je alokováno nejvýše 1 900 000 000,- Kč

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. října 2014 do 12:00 hodin

3 oblasti podpory

 • Oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • Oblast podpory B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

Dokumenty vyžadované při podání žádosti

 1. Vyplněný formulář žádosti o podporu.
 2. Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem (nepředkládá se u podoblasti podpory C. 2 s výjimkou instalace tepelných čerpadel typu voda – voda /C.2.5/ a tepelných čerpadel země – voda /C.2.6/).
 3. Výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dní.
 4. Doklad o právní subjektivitě (dokládají pouze právnické osoby či fyzické osoby podnikající v oblasti poskytování bydlení, doklad nesmí být starší 90 dní).
 5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce (v případě, kdy je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou).
 6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků (v případě, kdy žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví, podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny).
 7. Odborný posudek (dle specifikace Přílohy č. II/8 Směrnice MŽP č. 1/2014).
 8. Průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro žádosti z oblasti podpory A, B).
 9. Krycí list technických parametrů (vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku).
 10. Dokumenty k veřejné podpoře (pokud projekt naplňuje znaky veřejné podpory).
 11. Doklad o vlastnictví bankovního účtu.

V případě žádostí podaných po ukončení realizace předkládá žadatel při podání žádosti také dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření (dle specifikace v Příloze II/7 Směrnice MŽP č. 1/2014).

 

Pravidla způsobilých výdajů

Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu 1. 1. 2013. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňující podmínky Programu.

 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory A

V této oblasti podpory jsou mezi způsobilé výdaje zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.
Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření:

Zateplení obvodových stěn                    1 500 Kč/m2
Zateplení šikmé či ploché střechy        1 500 Kč/m2
Zateplení podlahy na terénu                  2 000 Kč/m2
Výměna výplní stavebních otvorů          6 900 Kč/m2
Ostatní konstrukce                                      600 Kč/m2

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.5 jsou výdaje na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření z podoblasti podpory A.1, A.2 nebo A.3.

 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory B

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd.

V podoblasti podpory B.3 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušností obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.4 je způsobilým výdajem také měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Topení, voda, plyn