O programu

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Cíle Programu

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Základní členění Programu

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

   A.1. Hladina 1

A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých měněných konstrukcí

   A.2. Hladina 2

   A.3. Hladina 3

   A.4. Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A. 1, A. 2 nebo A. 3

   A.5. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A. 1, A. 2 nebo A. 3

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

   B.1. Hladina 1

   B.2. Hladina 2

   B.3. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B. 1 nebo B. 2

C. Efektivní využití zdrojů energie

   C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
          (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
C.1.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
C.1.8. Plynové kondenzační kotle

   C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje
          (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
C.2.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
C.2.8. Plynové kondenzační kotle

   C.3. Instalace termických solárních systémů

C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody
C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření

   C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
          (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

   C.5. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2.

Kdo může žádat o podporu

Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev.
Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. O provedení zápisu do seznamu odborných dodavatelů a Seznamu výrobků je nutné požádat. Zápis do seznamů je bezplatný.

Topení, voda, plyn