Slovník pojmů

Akceptace žádosti

Nastává po kontrole úplnosti a formální správnosti a specifické kontrole za předpokladu, že při těchto kontrolách nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky, a následném projednání a doporučení Radou Fondu.

Alokace

Objem finančních prostředků určených k rozdělení v dané výzvě programu Nová Zelená úsporám.

Byt

Místnost nebo soubor místností, které svým stavebním uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.

Doba udržitelnosti

Doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne poskytnutí podpory.

Energetický posudek

Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, a je proveden podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v minimálním rozsahu stanoveném v Příloze č. II/8 Směrnice.

Evidence žádosti

Nastává v okamžiku úspěšného uložení žádosti do informačního systému Programu uskutečněného přímo žadatelem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem Fondu.

Hlavní zdroj tepla na vytápění

Zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům.

Odborný posudek

Soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven v Příloze č. II/8 Směrnice.

Odborný technický dozor

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Památkově chráněná budova

Budova ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 5, písm. b).

Topení, voda, plyn